جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند پروانه

هانی شزاز

هنرمند نقاش - خوشنویس

در حال بروز رسانی

▪ فارغ‌التحصیل‌انجمن‌خوشنویسان‌تهران

▪ پژوهشگر‌هنری‌فرهنگ‌هنرمندان‌معاصر‌ایران۱38۰‌ تا۱38۴‌

▪ برپایی۱۰‌ نمایشگاه‌انفرادی‌و‌بیش‌از5۰‌ گروهی‌در‌زمینه‌خوشنویسی‌و‌نقاشیخط

▪ تدریس‌و‌پژوهش‌در‌زمینه‌خوشنویسی‌،هنر‌و‌خالقیت‌و‌نقاشی‌خط‌در‌کالسهای‌آزاد‌دانشگاه‌هنر‌

و‌دانشگاه‌علمی‌کاربردی‌)رشته‌خوشنویسی(‌و‌آموزشگاه‌های‌تخصصی‌هنرهای‌تجسمی‌از‌سال۱38۰‌

▪ ساخت‌مستند‌درباره‌استادان‌پیشکسوت‌خوشنویسی۱383‌

▪ برگزیده‌چند‌دوره‌دیوار‌نگاری‌شهری‌هنر‌خیابانی

▪ مدیر‌سایت‌تخصصی‌خوشنویسی‌لیقه

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی