جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند پروانه

حسین شیرازی

هنرمند نقاش - خوشنویس

در حال بروز رسانی

▪ عضویت‌در‌انجمن‌خوشنویسان‌ایران‌از‌سال۱387‌

▪ عضو‌موسسه‌توسعه‌هنرهای‌تجسمی

▪ برگزار‌کننده‌نمایشگاه‌و‌ورکشاپ‌برج‌میالد۱395‌ و۱39۴‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌انجمن‌خوشنویسان‌کرج‌اسفند۱397‌

▪ گالری‌پلتفرم،3‌ دی‌ماه۱397‌

▪ گالری‌آرتیبیشن‌،اسفند۱398‌

▪ گالری‌نگر‌،مهرماه۱398‌

▪ باغ‌موزه‌هنر‌ایرانی‌،شهریور۱398‌

▪ گالری‌مژده‌،)نمایشگاه‌تنها‌نیستیم(‌فروردین۱398‌

▪ نمایشگاه‌باغ‌من‌و‌بهار‌من‌،باغ‌موزه‌هنر‌ایرانی۱399‌،

▪ نمایشگاه‌بزرگداشت‌مرتضی‌ممیز‌،موزه‌گرافیک‌ایران۱399‌،

▪ نمایشگاه‌نغمه‌مانا‌،بزرگداشت‌استاد‌شجریان‌،خانه‌هنرمندان‌ایران۱۴۰۰‌

▪ نمایشگاه‌خط‌،گالری‌ایوان‌قطر۱

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی