داستان از اینجا شروع شد که...

ﻣﺎ در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑا ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان هم مسیر می‌شویم ﺗﺎ هنر و ایده‌ی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺧﻼق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐنند و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش‌ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، بازاریابی، فروش و برندینگ... در ﮐﻨﺎرشان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، متخصصان تکنولوژی و کسب‌و‌کار می‌کوشد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان (Digitalizing the Iranian art industry) گام بردارد، فضایی را برای هنرمندان رشته‌های مختلف و نمایش و فروش آثارشان ایجاد کند، بستری برای معرفی رویدادها، گالری‌ها و کارگاه‌ها... باشد و در این مسیر تمام افراد جامعه را با خود همراه کند تا شاید همگی با هنرمند درون خود آشتی کنند.
و به این ترتیب بزرگترین اجتماع آنلاین هنرمندان ایرانی در پروانه شکل‌ می‌گیرد که هدف آن ﮔﺴﺘﺮش و ﻋﻤﻮﻣﯽ‌ﺳﺎزی ﻫﻨﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان و همچنین مرجعی تخصصی برای هنر است.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داستان خود و نحوه‌ی خلق آﺛﺎرشان را ﺑﺮای مخاطبان در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ایران نمایش داده و در صورت تمایل در فروشگاه پروانه ارائه دهند و به این شکل می‌توانند غیر از نمایش در گالری‌ها و فضای آفلاین از قابلیت فضای آنلاین برای دسترسی به مخاطبان گسترده‌تر استفاده کنند.
پلتفرم پروانه به دلیل برخورداری از ویژگی‌های گسترده و لازم برای فروش و ارائه‌ی محصولات در حوزه‌ی هنر، رغبت فراوانی را هم برای هنرمندان و هم مخاطبان آنها به همراه خواهد داشت و به همین دلیل در دو قالب وب‌سایت و اپلیکیشن طرح ریزی شده تا بیشترین گستردگی و بهترین دسترسی را با خود به ارمغان آورد و همچنین در شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام و لینکدین برای ارتباط نزدیکتر با تمام مخاطبین در دسترس است.

“هنر یاد بهشت است و نوحه ی انسان در فراق؛ هنر زبان غربت بنی‌آدم است در فرقت دارالقرار؛ و از همین روی همه با آن انس دارند. چه در کلام جلوه کند و چه در نقش...
انسی دیرینه بر قدمت جهان هنر. زبان بی‌زبانی است و زبان همزبانی”

سید مرتضی آوینیمستندساز، روزنامه نگار و مولف ایرانی

از ذره ذره تلاش آدمیان آموخته ایم تا به جان مایه ی کلام هنر برسیم

خدمات و امکانات پروانه

مجموعه ای از ویژگی ها و خدمات ارائه شده در اپلیکیشن پروانه