جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ورود | ثبت نام
captcha

با ورود و یا ثبت نام در پیشتاز وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت پیشتاز وب و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

0
سبد خرید خالی است.

هنرمند پروانه

امید خاکباز

هنرمند نقاش - خوشنویس

▪ فوق‌دیپلم‌نقاشى‌/کارشناسى‌گرافیک ‌/دارای‌مدرک‌انجمن‌خوشنویسان

▪ نمایشگاه‌انفرادی‌در‌کشور‌ارمنستان‌)موزه‌طومانیان‌ایروان(۱395‌،

▪ چهارمین‌حراج‌ساالنه‌گالری‌دهش‌پور۱397‌

▪ نمایشگاه‌انفرادی‌»دور‌گردون«‌گالری‌آتبین۱398‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌شب‌تاب‌گالری‌طراحان‌آزاد۱398‌و۱399‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌نقاشی‌خط‌در‌گالری‌مژده۱398‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌گالری‌نگر۱398‌ و۱399‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌پرنده‌صلح‌،گالری‌باغ‌ایرانی‌فرانسه۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌نقاشیخط‌،گالری‌مورا۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌خط‌،گالری‌ایوان‌قصر‌،کشور‌قطر۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌مروری‌بر‌تحوالت‌تصویری‌خط‌در‌ایران‌،گالری‌دیهیم۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌راه‌مکه‌،گالری‌ایوان‌قصر‌،کشور‌قطر۱۴۰۱‌

▪ نمایشگاه‌گروهی‌قلم‌،گالری‌ایوان‌قصر‌،دوحه‌قطر ۱۴02

▪دارای‌مدرک‌فوق‌ممتازاز‌انجمن‌خوشنویسان‌ایران‌وابسته‌به‌وزارت‌ارشاد

▪ عضو‌دائمی‌انجمن‌خوشنویسان‌شهر‌ری

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌گروهی‌بین‌الملل‌سایپا‌پرس

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌گروهی‌کاخ‌سعدآباد‌استادان‌انجمن‌خوشنویسان‌شهر‌ری

▪کارشناسی‌خط‌و‌چیدمان‌و‌بازسازی‌کتیبه‌های‌دور‌گنبد‌حرم‌مطهر‌امیر‌المومنین‌علیه‌السالم

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌انفرادی‌گالری‌ترانه‌باران

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌انفرادی‌گالری‌هنر‌ایران

▪نمایشگاه‌خوشنویسی‌گروهی‌در‌برج‌میالد

▪لوح‌تقدیر‌کارگاهی‌از‌دانشگاه‌استاد‌فرشچیان‌

▪داور‌انتخاب‌آثار‌مسابقات‌خوشنویسی‌گروهی‌در‌دانشگاه‌استاد‌فرشچیان‌

▪ نمایشگاه‌انفرادی‌در‌گالری‌گویه‌سال۱۴

تعدادی از آثار هنرمند

فرم سفارش خلق اثر

نکات سفارش خلق اثر

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی